Ziek melden
Als uw kind ziek is, dient u dit voor 8.15 uur aan de school door te geven. Dit kunt u telefonisch doen via 0251223840 of mondeling bij de leerkracht van uw kind. De ziekmelding wordt genoteerd in ons leerlingvolgsysteem. 

Verlof aanvragen
Buiten de schoolvakanties is het slechts mogelijk verlof op te nemen onder bijzondere omstandigheden. Mocht er reden zijn om naast de schoolvakanties verlof op te nemen dan dient u dit minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aan te geven bij de directeur. Daarbij zijn er voorwaarden waaraan het verlof moet voldoen. De voorwaarden en het verlofaanvraagformulier kunt u halen bij de administratie van de school. Tijdens de eerste 2 schoolweken en de weken waarin de Cito-toetsen worden afgenomen, wordt er geen verlof verleend.

Extra vakantieverlof mag door de directeur één keer per jaar worden verleend voor maximaal 10 lesdagen wanneer het alleen mogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Daarbij toont de werkgeversverklaring aan dat er geen verlof binnen alle vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.

U kunt verlof aanvragen voor ‘gewichtige omstandigheden’. Dit zijn bijvoorbeeld huwelijken, jubilea, verhuizing, ernstige ziekte van gezinsleden. De reden kunt u omschrijven op het formulier.

Bij alle aanvragen zal bekeken worden in hoeverre u heeft geprobeerd het verzuim van uw kind tot een minimum te beperken. Alle verzoeken worden door de directeur beoordeeld. Aan verlof dat aan anderen wordt verleend, kunt u geen rechten ontlenen.

De school is verplicht (volgens artikel 21) de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit is elk verzuim dat valt buiten bovengenoemde regeling. Bij een vermoeden van (regelmatig) ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden. Voor meer informatie is er een folder te verkrijgen bij de directie. Zie ook de website van de gemeente Beverwijk (www.beverwijk.nl) onder de rubriek diensten en producten.  

U kunt hier het aanvraagformulier voor verlof downloaden.

Leerplichtige leeftijd
Vanaf 5 jaar gaat de volledige leerplicht in. Wij behandelen vierjarigen ook als leerplichtige leerlingen en ook deze leerlingen kunnen niet zonder opgave van reden wegblijven van school. In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Alle leerlingen moeten aan alle lesonderdelen op school deelnemen. Dit geldt ook voor excursies en het kamp in groep 8.

Als er een reden is om leerlingen aan een bepaalde activiteit niet te laten deelnemen moet dit van te voren besproken worden met de directie. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven! Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Een bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de tandarts of een andere specialist meldt u bij de leerkracht. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. Deze afspraak geldt ook wanneer u kind ziek is geworden op school.