De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Bericht van directie over gezonde lunch en minder afval op school

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil uw aandacht vragen voor een gezonde lunch en minder afval op school.

Zoals u al eerder heeft gehoord, scheiden wij het afval op onze school. Met als doel om zo min mogelijk restafval over te houden. En tegelijk meer bewustwording van de hoeveelheid afval die we elke dag samen produceren.

We zien dat de kinderen hier goed mee om kunnen gaan en dat het scheiden van afval goed lukt op school.

Wel zien we nog regelmatig dat de kinderen pakjes drinken, plastic zakjes en verpakkingen mee naar school nemen voor de lunch. We willen u vragen om het drinken (water) in een beker of fles mee te geven en het broodje in een broodtrommel. Zo kunnen we het afval ook samen verminderen.

Wij stimuleren dat er water wordt gedronken in de ochtend bij het fruit en in de middag bij de lunch. De kinderen kunnen een gratis waterfles hiervoor krijgen. U kunt deze ophalen bij Barbara Abbenhuis (administratie).

In de ochtend krijgen de kinderen 5x in de week fruit van school. Dit wordt gefinancierd door het Jeugdeducatiefonds. In de middag nemen de kinderen zelf een lunch mee naar school. 

We willen u vragen om een gezonde lunch mee te geven naar school. Dat betekent geen chocoladecroissants, koeken in verpakking, stukken pizza, donuts en/of andere grote koeken of snoep. 

We stimuleren een gezonde lunch en tegelijk willen we ook dat er geen verschillen zijn tussen de leerlingen op school wat betreft de lunch. Niet elk kind krijgt een koek of een stuk pizza mee naar school. Dit zorgt in de groepen voor onrust.

In de groepen besteden we de komende tijd weer aandacht aan dit onderwerp. De Sleutelbloem stimuleert een gezonde lunch en gelijke kansen voor elk Sleutelbloemkind. Doet u mee?

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directeur Kindcentrum De Sleutelbloem


Ouderkamer

Vorige week vrijdag was de Ouderkamer wederom goed bezocht.

Ditmaal was Irene Steijn, verpleegkundige bij de GGD Kennemerland aanwezig om het een en ander te vertellen over wat de GGD nou eigenlijk doet voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ze vertelde over het consultatiebureau, de schoolarts, voeding, slapen enzovoort. En ook hoe je als ouder in contact kunt komen met de GGD.

Aanstaande vrijdag is er weer een ouderkamer en dan komt Elly Broer van Socius Maatschappelijk Dienstverlening. Socius geeft ook diverse cursussen, waaronder de oudercursus Opvoeden en zo. Elly gaat daar meer over vertellen. Uiteraard kunnen de ouders vragen stellen.

U bent van harte welkom om aan te sluiten, ook als u er niet altijd bij kan zijn.

Bericht van directie over 2 extra studiedagen en een wijziging van onderwijsteams

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u informeren over 2 extra studiedagen nog voor dit schooljaar en een wijziging van onderwijsteams.

Onze school werkt met onderwijsteams en mentorgroepen. 5 jaar geleden hebben wij gekozen om met deze organisatievorm te werken. Met als reden meer gedeelde verantwoordelijkheid in het team en goed kunnen aansluiten op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De afgelopen jaren hebben we gezien en ervaren dat het werken met onderwijsteams veel goeds heeft gedaan voor onze school en de leerlingen. Het team is veel meer gaan samenwerken, er is meer afstemming en overleg over de lessen en we kunnen elkaar veel beter helpen en ondersteunen.

Daarnaast heeft het werken met onderwijsteams ons ook geholpen bij het tekort aan personeel. Het team is veel flexibeler inzetbaar, de kinderen kennen nu ook alle leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Bij een wisseling van leerkracht ervaren de kinderen veel minder onrust. De regels en afspraken blijven hetzelfde en de lessen blijven hetzelfde. 

Volgend schooljaar 2023-2024 zal er een wijziging van onderwijsteams zijn. We gaan werken met 3 onderwijsteams. Onderwijsteam 1-2-3, 4-5 en 6-7-8. We hebben ervaren dat deze leerjaren veel beter bij elkaar passen wat betreft de lesmethodes en de leerstijlen van de leerlingen.

Onderwijsteam 1-2-3 heeft volgend schooljaar 6 mentorgroepen. 3 groepen 1-2, 2 groepen 2 en 1 groep 3.

Onderwijsteam 4-5 heeft 4 mentorgroepen en onderwijsteam 6-7-8 heeft 3 mentorgroepen.

De school heeft veel groei in de onderbouw, we mogen vele nieuwe leerlingen welkom heten. Wat maakt dat er een extra groep 2 bij komt. 

De kinderen zullen niet veel van de wijziging merken. De groepsgrootte van de mentorgroepen en de instructiegroepen blijven gelijk met dit schooljaar. Ook blijven de kinderen dezelfde leerkrachten zien in het onderwijsteam.

Vanwege de wijziging van onderwijsteams volgend schooljaar, hebben we meer voorbereidingstijd nodig. Dit schooljaar hebben we 4 studiedagen. Met een akkoord van onze bestuurder Yvonne Rozeman mogen wij dit schooljaar er nog 2 studiedagen aan toevoegen. De 2 extra studiedagen worden gebruikt voor de administratieve voorbereiding en voor het regelen van allerlei praktische zaken.

De kinderen hebben dus een extra vrije dag op maandag 8 mei na de meivakantie en op vrijdag 7 juli.

Heeft u nog vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directie

Maandag 6 maart studiedag

Niet vergeten: na de vakantie op maandag 6 maart hebben de leerkrachten een studiedag.

Alle kinderen hebben een vrije dag!

Ouderkamer

Afgelopen vrijdag ging de Ouderkamer van start. Het was fijn te zien hoe goed de opkomst was. Er was zelfs één papa. Bij deze een oproep aan de vaders van De Sleutelbloem: jullie zijn ook van harte welkom bij de Ouderkamer.

De ouders en Marja van Huffel hebben kennis met elkaar gemaakt. In de ouderkamer wordt voornamelijk informatie gegeven gericht op onderwijs, opvoeding en gezondheid. Daarnaast wordt er ook informatie over de wijk gegeven en worden er ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Ouders kunnen ook zelf aangeven waar ze het over willen hebben.

Marja van Huffel heeft verteld over wat er de komende tijd op het programma staat. Aanstaande vrijdag, 24 februari, vertelt meester Jos het een en ander over het belang van een goed oudergesprek met de leerkracht. Welke informatie over je kind kan je verwachten in zo'n gesprek en welke vragen kan je stellen. In de week van 13 maart vinden de oudergesprekken plaats op de Sleutelbloem.

U bent van harte welkom om aan te sluiten, ook als u er niet altijd bij kan zijn.


Bericht van directie: Antwoorden op vragenlijst schoolreisje

Beste ouders en verzorgers,

Dank u wel voor de respons op de vragenlijst over het schoolreisje. Daar zijn we heel blij mee! 128 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Hieronder ziet u de opbrengsten.

Dit geeft ons veel inzicht in de ziens- en denkwijze van ouders over de waardering en de bekostiging van het schoolreisje. Zoals ik in mijn eerdere mail al schreef, voor dit schooljaar verandert er nog even niets aan het schoolreisje. Het tekort kan nog eenmalig door de school aangevuld worden voor dit schooljaar. Binnenkort ontvangt u het verzoek te betalen voor het schoolreisje. We hopen dat er een hogere bijdrage zal zijn, wat medebepalend gaat zijn voor het besluit om wel of niet volgend schooljaar een schoolreisje te organiseren en te laten bekostigen door de ouders/verzorgers.

De vragenlijst heeft ook inzichtelijk gemaakt dat 15% van de respondenten heeft uitgesproken niet de verhoging te kunnen betalen. Wij kunnen deze ouders helpen om toch het schoolreisje te financieren met een subsidie. Wat daarvoor nodig is, is dat ouders zich melden bij school (Barbara Abbenhuis). U hoeft alleen de naam van de kinderen door te geven. De school regelt verder de aanvraag van de subsidie. De school gaat vertrouwelijk om met deze gegevens.

U wordt na de meivakantie geïnformeerd over het besluit voor volgend schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directie

Opbrengst vragenlijst schoolreisje Sleutelbloem

Vragenlijst uitgezet op 13-2-2023, vragenlijst gesloten 17-2-2023

93% van de ouders/verzorgers ziet graag dat het schoolreisje blijft georganiseerd worden.

85% van de ouders/verzorgers kan de prijsverhoging (35-40 euro) betalen.

85% van de ouders/verzorgers is bereid om de verhoging van het schoolreisje te betalen.

40% van de ouders/verzorgers is bereid om meer te betalen zodat alle kinderen mee kunnen op schoolreisje.

66% van de ouders/verzorgers is ook tevreden met alleen de activiteiten/excursies die worden gefinancierd door het Jeugdeducatiefonds.

63% van de ouders/verzorgers is van mening dat het schoolreisje ook zonder bus/trein georganiseerd kan worden.Fedra Banenmarkt 8 maart
poster scholen Prooef
Bericht van directie: Lessen weerbaarheid na de voorjaarsvakantie

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over de lessen weerbaarheid die aangeboden worden in de onderwijsteams. 

Tussen de voorjaarsvakantie en meivakantie worden de lessen weerbaarheid herhaald die we ook vorig schooljaar hebben aangeboden. Geen lessen Lentekriebels, maar lessen over opkomen voor jezelf, nee kunnen zeggen, stellen van grenzen en het aangaan van vriendschappen.

We wijken niet af van de lessen die we vorig schooljaar ook hebben aangeboden. Er zal geen ander materiaal worden gebruikt en er worden ook geen lessen toegevoegd. In totaal zijn het per onderwijsteam 4 lessen.

In het onderwijsteam 7-8 wordt er volgens het curriculum (het onderwijsprogramma) lessen gegeven over seksuele ontwikkeling. Dit in voorbereiding voor de lessen die in het voortgezet onderwijs gegeven worden over seksualiteit, diversiteit en burgerschap. 2 Jongerenwerkers van de organisatie Nul251 uit Beverwijk gaan met de leerlingen uit leerjaar 8 in gesprek. De meisjes met een vrouwelijke jongerenwerker en de jongens met een mannelijke jongerenwerker. Het onderwerp is verliefdheid. Wat betekent dat en hoe ga je daarmee om. Maar ook, hoe kom je voor jezelf op, nee zeggen en grenzen stellen.

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben over de lessen weerbaarheid.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directie Kindcentrum De Sleutelbloem 

Bericht van directie: Vragenlijst over het schoolreisje

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over het schoolreisje omdat we mogelijk iets willen gaan veranderen in de toekomst.

Afgelopen schooljaar en ook dit schooljaar organiseren wij activiteiten en excursies passend bij het thema. Deze excursies worden gefinancierd door het Jeugdeducatiefonds. Elk onderwijsteam heeft 1 of meer activiteiten buiten de school gehad waarbij zij met de bus naar een museum, stad of activiteit zijn geweest. 

We zien dat de kinderen hiervan genieten en daarnaast zien en ervaren de leerlingen veel van het geleerde nu in de praktijk.

Ook volgend schooljaar willen we het budget van het Jeugdeducatiefonds inzetten voor excursies, gastsprekers en activiteiten buiten de school voor alle onderwijsteams.

Vorig schooljaar hebben we een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan ouders en verzorgers voor het schoolreisje. 40% van de gezinnen heeft niet betaald voor het schoolreisje, wat maakt dat er een groot tekort was ontstaan om het schoolreisje te financieren. De bijdrage voor het schoolreisje is vrijwillig maar tegelijk wordt er vanuit het rijk verplicht gesteld dat alle kinderen mee gaan op het schoolreisje. 

Dit schooljaar gaat het schoolreisje georganiseerd worden, waarbij de school nog eenmaal het tekort aan inkomsten aanvult als er niet voor alle kinderen betaald gaat worden door de ouders/verzorgers. Dit zal vanaf volgend schooljaar niet meer mogelijk zijn.

Daarbij zijn de kosten voor het vervoer en de activiteit verhoogd, wat maakt dat de eigen bijdrage van ouders tussen de 35 en 40 euro zou zijn voor het schooljaar 2023-2024.

Dat maakt dat de school overweegt om te stoppen met het schoolreisje. Omdat er een tekort aan inkomsten is, maar ook omdat de school zelf ook excursies en activiteiten organiseert. Zo hoeven we de ouders niet meer te belasten met de verhoogde bijdrage voor het schoolreisje.

Voordat het definitieve besluit wordt genomen, wil ik graag van u horen hoe u hierover denkt. Ik wil u vragen een korte vragenlijst in te vullen. Ik vind het belangrijk dat de ouders/verzorgers goed geïnformeerd worden. De resultaten van de vragenlijst worden besproken met de MR. De MR is op de hoogte en geïnformeerd over het voornemen om te stoppen met het schoolreisje.

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Vragenlijst schoolreisje Sleutelbloem

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directie


Bericht van directie: Beverwijkse scholen in actie voor Turkije en Syrië

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over een actie die we volgende week opstarten om geld op te halen voor de ramp in Turkije en Syrië.

De afgelopen dagen horen we veel verschrikkelijk nieuws uit Turkije en Syrië. Meerdere leerlingen van onze school hebben families, vrienden en contacten die getroffen zijn door deze ramp.

Samen met vele scholen in Beverwijk en Wijk aan Zee willen we aandacht geven aan deze ramp in de klassen. Daarnaast willen we geld ophalen en dit doneren aan 555.

De kinderen krijgen maandag 13 februari een flyer mee naar huis met een QR code die gebruikt kan worden om geld te doneren.

https://sponsor.school/beverwijkse-scholen-in-actie/donate

We hopen hiermee samen een mooi bedrag op te halen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Daphne Tuin

Directie

24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer