Aanmelden en inschrijven
Iedere ouder die het beleid en de uitgangspunten van De Sleutelbloem onderschrijft, is welkom zijn/haar kind aan te melden. 

De school ervaart de laatste jaren een enorme groei van leerlingen die graag bij ons op school willen starten. Dat is natuurlijk ontzettend fijn dat ouders en verzorgers onze school weten te vinden.
Het betekent helaas ook dat er voor bepaalde leerjaren geen leerlingen meer aangenomen kunnen worden. Voor het schooljaar 2023-2024 nemen we geen leerlingen meer aan voor de leerjaren 1, 2, 3 en 8. Ook voor schooljaar 2024-2025 is er al een stop op bepaalde leerjaren. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de adminstratie. 

Heeft u interesse, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek/rondleiding. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier dat u bij het kennismakingsgesprek krijgt. Aanmelden kan zodra uw kind 3 jaar is geworden. De aanmelding wordt door school bevestigd zodra er gecontroleerd is of er nog plaats is. Vanaf tweejarige leeftijd kunt u uw kind op een interesselijst laten plaatsen. Plaatsing op deze lijst biedt geen garantie op toelating. De school weet dan wel vroegtijdig dat u geïnteresseerd bent in onze school.

Zusjes en broertjes worden altijd ingeschreven, maar het is voor de school fijn om te weten hoeveel leerlingen we er nog bij krijgen. Voorwaarde is wel dat het broertje/zusje op driejarige leeftijd wordt ingeschreven.

Heeft u interesse in een gesprek en een rondleiding op school, dan kunt u contact zoeken met Barbara Abbenhuis. Zij is administratief medewerkster en zal voor u een afspraak maken. U kunt telefonisch contact zoeken 0251223840 of middels het aanmeldformulier.

Wij gaan ervan uit dat ouders bij het aanmelden van hun kind alle relevante informatie over het kind (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling) beschikbaar stellen.

Wenperiode
Ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u een welkomstkaart en de leerkracht neemt contact met u op om afspraken te maken voor de wenmomenten. In totaal mag uw kind voor de vierde verjaardag vijf keer een dagdeel komen wennen. Het wennen is voor jonge kinderen heel belangrijk. Op de eerste wendag ontvangt u van de leerkracht het entreeformulier. Het entreeformulier is een uitgebreide vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind tot dan toe. We ontvangen dit formulier graag terug voordat uw kind 4 jaar is geworden. Binnen 3 weken nodigt de leerkracht u uit voor een eerste gesprek om het entreeformulier te bespreken.
De eerste schooldag is de dag na de vierde verjaardag van uw kind, tenzij anders met u is afgesproken.

Toelatingsbeleid
Over kinderen die op een andere school staan ingeschreven, wordt eerst overleg gevoerd met de school van herkomst. Dit kan nadat de school hiervoor het akkoord van ouders heeft gekregen. Wanneer uw kind van een andere school naar De Sleutelbloem komt, ontvangen wij altijd een onderwijskundig rapport van de vorige school. Dit is een beschrijving van het kind door de leerkracht van de school van herkomst. Het bevat ook een overzicht vanuit het leerlingvolgsysteem van die school, waaruit wij kunnen opmaken op welk niveau uw kind functioneert. Met het onderwijskundig rapport en een gesprek met u naar aanleiding van het intakeformulier, eventueel aangevuld met eigen toetsen, bepalen we definitief het niveau van het kind en zetten we, indien nodig gerichte hulp in. Bij verhuizing stellen wij zelf voor de nieuwe school van het kind ook een onderwijskundig rapport op.

Toelating leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte
Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, eventueel afkomstig van een school voor speciaal (basis)onderwijs, vindt plaats na onderzoek van de directie naar de mogelijkheden van de school om de juiste zorg en begeleiding te leveren en in samenspraak met de ouders. Wanneer bij aanmelding bekend is dat het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, dan willen wij het dossier van de leerling inzien. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen, staan centraal bij het besluit om de leerling wel of niet toe te laten. Indien nodig worden leerlinggerichte doelstellingen bepaald en afspraken met de ouders vastgelegd. Wanneer we het kind toelaten, gaan we ervan uit dat de leerling (bij ongewijzigde omstandigheden) de hele schoolloopbaan bij ons kan volgen.