Zelfstandig werken

Ouderparticipatie

Medezeggenschapsraad
Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine; beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR).
In de MR houden 4 ouders en 4 personeelsleden de vinger aan de pols.
Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord is gegaan kan de directie de verandering doorvoeren. De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden. Het reglement van de MR is te vinden op de website van Stichting Fedra: www.fedra.nl.
De MR is te volgen via het Sleutelnieuws. Na elke vergadering komt er een kort verslag van de besproken punten. Persoonlijk contact met de MR is mogelijk via:
-ouderlid xxxx                            -leerkracht/voorzitter S. van Egmond
-ouderlid xxxx                                          -leerkracht/secretaris L.Wijte
-ouderlid M. de Ree                                        -leerkracht I. Haaijema                                                                                                 -


De MR is ook bereikbaar via mrsleutelbloem@fedra.nlGemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Onze school is onderdeel van Stichting Fedra. Door het college van bestuur worden besluiten genomen die meerdere of alle scholen aangaan. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) hebben ouders en personeelsleden invloed op deze besluiten. Alle scholen van Fedra zijn vertegenwoordigd in de GMR door een ouder of een personeelslid. De website van de GMR is bereikbaar via de website van Fedra: www.fedra.nl Het reglement van de GMR is te downloaden via deze website.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit verschillende commissies die elk een eigen voorzitter hebben. Tijdens een overleg met een commissie gaan ouders en leerkrachten in gesprek om een activiteit te organiseren. Dit overleg kan in de middag of in de avond plaatsvinden.

Elk schooljaar start de activiteitencommissie met een startbijeenkomst in september. De ouders van de school worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij een commissie. Tijdens deze startbijeenkomst kunnen de ouders kiezen voor een activiteit. De ouders en leerkrachten zullen samen de activiteit voorbereiden en organiseren.

De activiteitencommissie organiseert samen met ouders en leerkrachten verschillende activiteiten, die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit zijn feestelijke activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag, de avondvierdaagse en de schoolfotograaf.
De school kan niet zonder de hulp van de ouders. Tijdens de informatieavond in september worden alle ouders gevraagd, om de school en/of de groep te ondersteunen bij activiteiten zoals het luizenpluizen.

De inning van de vrijwillige bijdrage wordt gedaan door de administratie van Stichting Fedra. De inning van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt digitaal via de organisatie WIS Collect middels Ideal. De commissies maken samen de begroting voor de activiteiten en de MR controleert en stemt in met de begroting.

Ouderkamer

In de ouderkamer van Kindcentrum De Sleutelbloem wordt informatie gegeven gericht op onderwijs, opvoeding en gezondheid. Daarnaast wordt er ook informatie over de wijk gegeven en worden er ontspanningsactiviteiten georganiseerd.

Wat is een ouderkamer?
Een ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen treffen, waar contacten ontstaan tussen ouders en school, maar ook tussen ouders onderling. Wij vinden het belangrijk dat de school en de ouders goed op elkaar aansluiten. Kinderen ontwikkelen zich beter als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar in de school. In de ouderkamer wordt samengewerkt met o.a. het Kernteam van De Sleutelbloem.

Partners in de school zijn; Zoople (peuteropvang) en Partou (BSO en VSO).

Partners van buiten de school zijn; schoolmaatschappelijk werk (SMW), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGD, Sociaal team (Socius), Leerplicht, de Bibliotheek, de wijkagent en Gemeente Beverwijk.

Wat is er te doen?
In de ouderkamer wordt voornamelijk informatie gegeven gericht op onderwijs, opvoeding en gezondheid. Daarnaast wordt er ook informatie over de wijk gegeven en worden er ontspanningsactiviteiten georganiseerd.

■ Opvoedkundige thema’s: opvoeden, puberende kinderen, pesten en gedrag, gezonde voeding, grenzen stellen, vaccinatie bij kinderen enz. De onderwerpen worden door ouders en school voorgedragen. Deze voorlichtingen worden verzorgd door een medewerkster van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

■ Onderwijs: regelmatig komt de directeur of een leerkracht informatie geven over het reilen en zeilen van de school.

■ Wijkgerichte thema’s: Bij deze thema’s worden er gastsprekers van verschillende organisatie uitgenodigd om te komen vertellen over hun producten. Denk hierbij aan: bibliotheek,de wijkagent, maatschappelijke organisaties, wijkcentra, Jongeren op gezond gewicht enz.

■ Ontspanning thema’s: denk hierbij aan koken, knutselen, de school versieren voor een feestdag, viering van feestdagen enz.

Wie beheert de ouderkamer?

Vanuit MEE & de Wering is Marja van Huffel betrokken bij De Sleutelbloem.

Marja is verantwoordelijk voor de ouderkamer. In samenwerking met ouders en school maakt Marja het programma voor de ouderkamer. Daarnaast kun je bij haar terecht met alle vragen die te maken hebben met het welzijn van ouder(s) en kind(eren).