Zelfstandig werken

Ouderparticipatie

Medezeggenschapsraad
Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine; beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR).
In de MR houden 4 ouders en 4 personeelsleden de vinger aan de pols.
Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord is gegaan kan de directie de verandering doorvoeren. De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden. Het reglement van de MR is te vinden op de website van Stichting Fedra: www.fedra.nl.
De MR is te volgen via het Sleutelnieuws. Na elke vergadering komt er een kort verslag van de besproken punten. Persoonlijk contact met de MR is mogelijk via:
-ouderlid M. van den Hoff                             -leerkracht/voorzitter S. van Egmond
-ouderlid T. Göktas                                          -leerkracht/secretaris L.Wijte
-ouderlid M. de Ree                                        -leerkracht I. Haaijema                                                                                                 -


De MR is ook bereikbaar via mr@desleutelbloem.nlGemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Onze school is onderdeel van Stichting Fedra. Door het college van bestuur worden besluiten genomen die meerdere of alle scholen aangaan. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) hebben ouders en personeelsleden invloed op deze besluiten. Alle scholen van Fedra zijn vertegenwoordigd in de GMR door een ouder of een personeelslid. De website van de GMR is bereikbaar via de website van Fedra: www.fedra.nl Het reglement van de GMR is te downloaden via deze website.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit verschillende commissies die elk een eigen voorzitter hebben. Tijdens een overleg met een commissie gaan ouders en leerkrachten in gesprek om een activiteit te organiseren. Dit overleg kan in de middag of in de avond plaatsvinden.

Elk schooljaar start de activiteitencommissie met een startbijeenkomst in september. De ouders van de school worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij een commissie. Tijdens deze startbijeenkomst kunnen de ouders kiezen voor een activiteit. De ouders en leerkrachten zullen samen de activiteit voorbereiden en organiseren.

De activiteitencommissie organiseert samen met ouders en leerkrachten verschillende activiteiten, die buiten het reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit zijn feestelijke activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag, de avondvierdaagse en de schoolfotograaf.
De school kan niet zonder de hulp van de ouders. Tijdens de informatieavond in september worden alle ouders gevraagd, om de school en/of de groep te ondersteunen bij activiteiten zoals het luizenpluizen.

De inning van de vrijwillige bijdrage wordt gedaan door de administratie van Stichting Fedra. De inning van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt digitaal via de organisatie WIS Collect middels Ideal. De commissies maken samen de begroting voor de activiteiten en de MR controleert en stemt in met de begroting.