De ouders van De Sleutelbloem kunnen op een snelle manier geïnformeerd worden via ‘schoolapp’. Door deze Klasbord ouderapp te installeren op de smartphone kunnen ouders snel de laatste berichten ontvangen en nalezen, de agenda van evenementen raadplegen, de nieuwsbrief ontvangen en lezen en gesprekken met de leerkrachten inplannen. De naam van de app is Klasbord ouderapp. 
Hieronder leest u de berichten die op Klasbord geplaatst zijn.
Bericht van directie

Beste ouders en verzorgers,

Dit is alweer de laatste schoolweek van dit schooljaar. De zomervakantie start donderdag 8 juli 14.15 uur. We sluiten gezamenlijk het schooljaar af met alle teamleden en leerlingen op het schoolplein en tellen samen af. U bent welkom op het schoolplein, wilt u voldoende afstand van elkaar en de kinderen houden? We willen graag dat we allemaal gezond en coronavrij de vakantie in kunnen gaan. Ik ben niet aanwezig bij het aftelmoment om 14.10 uur vanwege een crematie van een familielid.

Het is een schooljaar geweest waarin veel is gebeurd. Door corona hebben we voor veel uitdagingen gestaan en hebben we op school het onderwijs moeten aanpassen. We hebben gezien dat voor veel kinderen het thuisonderwijs ook goed is geweest. Ouders, verzorgers, opa's en oma's zijn betrokken geweest bij het thuiswerk. En wat zijn we trots hierop. We hebben dit samen gedaan, we hebben samen het onderwijs voortgezet. En we hebben mooie ontwikkelingen gezien bij de leerlingen. Niet alleen cognitief, maar ook in zelfredzaamheid, zelfstandigheid en ICT-vaardigheden. Er is een prachtige prestatie neergezet door ons samen. Thuis en op school. Ouders, verzorgers, opa's en oma's en iedereen die ik vergeet, bedankt!

Een speciaal bedankje nog voor de hulpouders die het mogelijk hebben gemaakt dat ook dit schooljaar meerdere activiteiten werden georganiseerd. Zoals het Sinterklaasfeest bijvoorbeeld. We vinden het geweldig dat zoveel ouders betrokken zijn bij de Sleutelbloem. We zijn hier heel blij mee. Volgend schooljaar wordt de startbijeenkomst van de activiteitencommissie weer georganiseerd op 21 september. We nodigen dan alle ouders uit die willen aansluiten bij de organisatie van een feestactiviteit. U ontvangt in september hier meer informatie over.

In de tweede en derde week van het nieuwe schooljaar worden de omgekeerde oudergesprekken georganiseerd. U krijgt dan weer de kans om de nieuwe mentor(en) te ontmoeten. U ontvangt in de eerste schoolweek een uitnodiging.

Het team van de Sleutelbloem wenst iedereen een rustige en zonnige vakantie toe. Veel plezier!

Tot maandag 23 augustus!!

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur Basisschool De Sleutelbloem

Versoepelingen/wijzigingen in het coronaprotocol

Beste ouders/verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over de versoepelingen in het basisonderwijs betreffende de corona maatregelen. Ik heb instemming van de MR gekregen betreffende wijzigingen in het protocol. Een aantal zaken wijzigen niet, waaronder de thuisblijfregels van leerlingen en personeel, de hygiënemaatregelen in de school en de ventilatie in de lokalen. Na de zomervakantie zal ik u nogmaals informeren over mogelijk wijzigingen in het protocol.

De belangrijkste zaken heb ik hieronder voor u beschreven. 

De cohorteringsmaatregelen komen te vervallen. Dat betekent dat de leerlingen van de onderwijsteams weer door elkaar mogen werken en spelen in en buiten het gebouw. 

Externen (vakdocenten en hulpverlening) mogen weer op school komen. Dit hebben wij al eerder opgestart na de meivakantie. 

Ouders mogen de school in, 1,5 meter tussen volwassenen blijft gelden. In de ochtend blijven we de leerlingen van OT 1-2 en 3-4 ontvangen in de vakken buiten op het schoolplein. We kiezen bewust ervoor om deze eerder gemaakte schoolafspraak te handhaven. Het zorgt voor rust en orde in de school bij de start van de dag. Daarnaast kunnen wij de 1,5 meter regel niet handhaven doordat er te weinig ruimte is in de gangen. Ouders van nieuwe leerlingen mogen tijdens de wenmomenten meelopen naar de groep en nemen op de gang afscheid. Na schooltijd zijn de ouders weer welkom in het schoolgebouw.  

Advies over gespreide pauzes, begin- en eindtijden vervalt. De leerlingen mogen weer gemengd buitenspelen. 

Schoolkampen, schoolreisjes, excursies zijn toegestaan. Het kamp van groep 8 is al geweest. Er is te weinig tijd voor de zomervakantie om nog een schoolreisje te organiseren. Geen wijziging dus voor dit schooljaar. Volgend schooljaar gaan de excursies in het begin van het schooljaar weer opgepakt worden door het team. 

Musical groep 8 mag opgevoerd worden voor publiek met maximaal aantal personen per ruimte. Het OT 7-8 organiseert deze week 2 momenten na schooltijd voor ouders om de musical te bekijken. We spreiden de groep ouders over 2 middagen zodat we ons kunnen houden aan de 1,5 meter regel. Maandag 5 juli organiseren we een afscheidsavond voor de leerlingen en ouders buiten.

Gezondheidsafspraken. Leerlingen met verkoudheidsklachten en/of koorts blijven thuis. De regels omtrent gezondheid zijn niet gewijzigd. Iedereen met coronagerelateerde klachten kan niet naar school komen. We blijven het protocol hanteren betreffende de thuisblijfregels van de leerlingen en personeel.

Groepen naar huis. Wanneer we geen andere mogelijkheid hebben om personeel te vervangen bij ziekte, verlof of quarantaine, dan wordt de groep thuisgehouden. U wordt indien noodzakelijk geïnformeerd middels Klasbord. 

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur Basisschool de Sleutelbloem Flessenactie

De leerlingen van onderwijsteam 5-6 willen u graag bedanken:

Bericht van directie

Beste ouders/verzorgers,

Het is vrijdag, de laatste dag van een week waarin weer veel is gebeurd. We hebben vandaag met de kinderen afscheid genomen van Henny Meijer, leerkracht van onderwijsteam 2-3-4. Zij gaat aan het eind van het schooljaar met pensioen. Samen met de kinderen hebben we een klein feestje gevierd en hebben we Henny goed verwend. 

Ook werd vandaag de musical van groep 8 gefilmd door een filmploeg die de school had ingehuurd. De kinderen waren wat nerveus deze ochtend maar hebben er samen een mooie film van gemaakt. 

Afgelopen woensdag hebben we meegedaan aan de landelijke rekendag. Bij alle onderwijsteams stond deze dag in het teken van rekenen. De hele dag hebben ze 'anders' gewerkt, gespeeld en geleerd. We hadden een goede dag met de kinderen.

Eerder deze week werd bekend dat verschillende coronamaatregelen in het basisonderwijs wijzigen. Zo mogen we het werken in cohorten loslaten en mogen de leerlingen gemengd weer buiten spelen. Voordat ik u meer vertel over de wijzigingen heeft de MR eerst instemming te geven op de voorgenomen wijzigingen uit het protocol. Ik hoop u volgende week meer te vertellen over eventuele aanpassingen in het coronaprotocol.

We hebben deze week besloten om de musical voor ouders wel op te voeren in de school. Het is vanaf volgende week weer toegestaan. We hopen hiermee tegemoet te komen aan de behoeften van de ouders en de kinderen om de musical live bij te wonen.

De ouders worden verdeeld over twee groepen en zijn uitgenodigd op dinsdag 29-06 en 30-06 om de musical op school te bekijken tussen 15.00-16.30 uur. We hebben ons nog wel te houden aan de 1,5 meter afstand. Het afscheid van de groep blijft staan op maandagavond 5 juli met alle kinderen, ouders en gehele team buiten.

Volgende week woensdag komt de Zandtovenaar en krijgen de kinderen van school de lunch. We gaan er een leuke dag van maken.

Ik wil u een goed weekend toewensen.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

DirecteurInzamelingsactie voor Unicef

Zes kinderen van OT 5-6 hebben een inzamelingsactie voor Unicef bedacht.

We zouden het erg leuk vinden als iedereen mee wilt helpen.

In de bijlage vindt u een affiche die ze zelf gemaakt hebben.

Bericht van directie

Beste ouders en verzorgers,

Ik wil u hierbij informeren over een aantal zaken die nog gepland staan in de laatste 3 weken van het schooljaar.

Oudergesprekken

Volgende week staan de oudergesprekken gepland op verschillende dagen. U bent door het onderwijsteam hierover geïnformeerd. De oudergesprekken worden nogmaals online georganiseerd. En dat vinden we jammer, we hadden u graag in de school willen ontvangen. Volgens het coronaprotocol is het nog niet toegestaan. 

Tijdens de oudergesprekken wordt u geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van de Citotoetsen van de leerjaren 3 t/m 7. De leerlingen van de leerjaren 1 en 2 worden niet allemaal uitgenodigd voor een gesprek, maar alleen als de leerkracht nog iets te bespreken heeft. Wilt u zelf toch graag iets bespreken of heeft u vragen aan de leerkracht kunt u bij hen zelf een gesprek aanvragen.

De rapporten

Op de laatste schooldag ontvangen de kinderen het rapport. Het tweede rapport is weer een volledig rapport waarin ook weer aandacht wordt gegeven aan kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en lichamelijke ontwikkeling. Ook staan de resultaten van de Citotoetsen weer in het rapport.

Groepsindeling 2021-2022

We hebben helaas nog niet voor alle groepen voldoende leerkrachten gevonden. We ervaren dat het lerarentekort een steeds groter probleem gaat worden in het onderwijs. Ook bij andere scholen zien we dat de formatie nog niet compleet is. We informeren u in de week van 28 juni-2 juli over de indeling van de groepen en ook over de mentoren van de groepen.

Afscheid personeel

We nemen dit schooljaar afscheid van een aantal collega's. Henny Meijer gaat eind dit schooljaar met pensioen. Sonja Adelaar gaat als zorgcoördinator werken op een Fedra school. En Florine Stauttener en Maaike van der Hulst hebben een andere baan in het basis- en voortgezet onderwijs gekregen. 

De Zandtovenaar

Woensdag 30 juni komt de Zandtovenaar naar onze school. Hij verzorgt vier keer een voorstelling voor alle onderwijsteams. We mogen nog niet de cohorten (dit zijn de onderwijsteams) vermengen, vandaar dat we dit op deze wijze hebben georganiseerd. De leerlingen krijgen tussen de middag de lunch aangeboden door school. 

De wenmiddag

Maandag 5 juli organiseren wij een wenmiddag buiten voor alle leerlingen. De leerlingen schuiven dan een leerjaar door en ontmoeten de 'nieuwe' mentoren, onderwijsassistenten, leraarondersteuners en de klasgenoten. 

Afscheid groep 8

Maandagavond 5 juli nemen we afscheid met het gehele team van de leerlingen en ouders van groep 8. De ouders van groep 8 worden door de mentoren van onderwijsteam 7-8 hierover geïnformeerd. 

Laatste schooldag 8 juli

Donderdag 8 juli is de laatste schooldag. We sluiten de dag af met een lekker ijsje van Marx O'Larrys. Om 14.15 uur tellen we gezamenlijk buiten de laatste seconden van het schooljaar af. U krijgt dan de gelegenheid om afscheid te nemen van de leerkrachten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners van uw kind(eren).

Ik heb u geïnformeerd over verschillende onderwerpen. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

DirecteurBericht van directie

Beste ouders en verzorgers,

Het is al even geleden dat ik u heb geïnformeerd over het schoolprotocol rondom corona. Ik wil u hierbij informeren over een wijziging in het protocol en wat dat betekent voor het brengen en halen van de kinderen.

Vanaf volgende week maandag willen wij de ouders en verzorgers weer welkom heten op het schoolplein. We zien dat de corona maatregelingen langzamerhand steeds meer versoepeld worden. En dat betekent ook voor ons dat we meer vrijheden krijgen. 

U bent weer welkom op het schoolplein om afscheid te nemen van uw kind. De kinderen van de onderwijsteams 1-2 en 3-4 verzamelen zich samen met de leerkrachten in het vak vanaf 8.20 uur en zullen om 8.30 uur samen naar binnen lopen. 's Middags mogen de kinderen om 14.15 uur vanuit het vak weer opgehaald worden. De kinderen van onderwijsteam 5-6 en 7-8 mogen direct door naar binnen lopen.

Wel hebben we ons nu nog te houden aan de 1,5 m. regel. Wat betekent dat ik u wil vragen afstand te houden tot de leerkracht en de andere kinderen.

De laatste schoolweken zijn gestart. De Cito toetsen worden afgenomen en u ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een gesprek met de mentor om de resultaten te bespreken. Vanaf onderwijsteam 5-6 zijn de kinderen bij de gesprekken aanwezig.

Het zomerfeest kan ook dit schooljaar helaas niet georganiseerd worden. Wel hebben we als alternatief 'de Zandtovenaar' bekend van de Efteling en tv uitgenodigd voor een theatervoorstelling op woensdag 30 juni. Ook regelen we dan een lekkere lunch voor alle kinderen.

U ontvangt op de laatste schooldag het schoolrapport en we trakteren de kinderen nog op een ijsje van Marx O'Larry's.

Heeft u nog vragen over de laatste schoolweken, dan kunt u contact zoeken met de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

NIEUW! BSO op de Sleutelbloem. Inschrijven nu mogelijk.

Goed nieuws!


Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat na de vakantie Partou start met buitenschoolse opvang op de Sleutelbloem. Lees in de bijlage meer informatie over de bso en hoe je kunt inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Partou en de Sleutelbloem

BSO Sleutelbloem
Zomerlezen

Meld je aan voor de digitale bijeenkomst over zomerlezen met Manon Sikkel bij Bibliotheek IJmond Noord.

Lekker blijven lezen in de zomervakantie! Als ouder help je zo om het leesniveau van je kind tijdens de vakantie op peil te houden. Het kan zelfs het leesniveau verbeteren.

Bekend kinderboekenschrijfster en Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel en de leesconsulenten van de Bibliotheek IJmond Noord nodigen alle ouders van basisschoolkinderen in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee uit om maandag 21 juni van 20:00 tot 21:00 digitaal bij ons aan te schuiven.

Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel is onder andere bekend van de boeken over Geheim agent oma, Elvis Watt en Izzy Love. Zij vertelt over hoe je het leesplezier van je kind kan behouden en geeft boekentips!

Via de chat kan je vragen stellen over (zomer)lezen, leuke en geschikte boeken voor basisschoolkinderen en wat de bibliotheek op dit gebied voor je kan betekenen.

Meld je aan via onze website:

https://www.bibliotheekijmondnoord.nl/actueel/agenda/lekker-blijven-lezen-in-de-zomervakantie-.html

Goed nieuws! We starten een BSO in het nieuwe schooljaar.

Beste ouders en verzorgers,

Ik heb goed nieuws met u te delen over de BSO, de buitenschoolse opvang, op De Sleutelbloem.

In het nieuwe schooljaar start De Sleutelbloem met een BSO in de school. Kinderopvangorganisatie Partou wordt onze partner en organiseert de BSO. 

Dat betekent dat onze leerlingen na schooltijd op school kunnen blijven en niet meer naar de opvang zouden hoeven buiten de school. We bieden u de mogelijkheid om hiervoor te kiezen. Het blijft altijd het besluit van de ouders om te kiezen met welke opvangorganisatie zij een samenwerking aan gaan.

We hebben uit de behoeftepeiling van vele ouders te horen gekregen dat zij interesse hebben in een BSO na schooltijd op de eigen school. De school ziet ook voordelen van een BSO op de school, de leerlingen hoeven zich na schooltijd niet te verplaatsen naar een andere locatie en het gebouw en het schoolplein zijn bekend.

De leerlingen worden na schooltijd opgevangen op het Speelplein waar voldoende speelmaterialen zijn voor verschillende leeftijden. Ook gaat er gebruikt gemaakt worden van de speelzaal en het schoolplein.

De brede schoolactiviteiten zijn een mooie toevoeging. De leerlingen die gebruik gaan maken van de BSO, mogen ook meedoen met de brede schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld dans, muziek, beeldende vorming, judo en huiswerkbegeleiding. 

Na de meivakantie ontvangt u meer informatie over de BSO en hoe u uw kind kunt inschrijven voor de BSO en wat de kosten zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

Angelique de Vries

Directeur

24 januari 2020
Klasbord
De school heeft een ‘schoolapp’
Lees meer
24 januari 2020
Thuiswerken tijdens coronacrisis
Thuiswerken tijden corona
Lees meer
24 januari 2020
Studiedagen
Studiedagen
Lees meer
Sleutelplein