Leerresultaten en LVS

Op onze school vinden we het belangrijk de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en bij te houden. Naast de methode gebonden toetsen wordt door ons gewerkt met Cito-toetsen. Het leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel voor leerkrachten, de zorgcoördinator en de directie om op systematische wijze de voortgang van alle leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op school te bewaken. Twee keer per jaar, in februari en in juni, neemt de leerkracht de Cito-toetsen af. De resultaten worden besproken met de ouders. Deze gegevens gebruiken de leerkrachten voor het bijstellen van de groepsnotitie.

Voor de groepen 1/2 gebruiken we de toetsen van fonemisch- en gecijferd bewustzijn en beginnende geletterdheid. Ook wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden door het volgsysteem ‘KIJK’. Hiermee zijn we in staat om gedurende een aantal observatiemomenten per jaar de ontwikkeling van het individuele kind vast te stellen en deze af te zetten tegen wat een kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen. Dit bepaalt vervolgens weer de aanpak die we bij het individuele kind hanteren.

Rapporten

Het rapport van uw kind geeft u een indruk van de resultaten en bevindingen van het schooljaar. Alle leerlingen krijgen 2x in het schooljaar een rapport. Het eerste rapport ontvangt u in februari en het tweede rapport vlak voor de zomervakantie.

Het rapport is niet alleen een weergave van toets resultaten. We willen u een totaalbeeld geven van uw kind op school. Naast de toets resultaten worden ook de observaties en ervaringen van de leerkracht gebruikt om het beeld volledig te maken.

Het eerste rapport in februari wordt altijd met u besproken tijdens een tien-minuten gesprek. We vinden het belangrijk dat de leerkrachten alle ouders spreken over de ontwikkeling van de kinderen. Een gesprek naar aanleiding van het tweede rapport aan het eind van het schooljaar is er alleen als er onverwachte of bijzondere ontwikkelingen zijn.

De onderdelen worden beoordeeld in de onderbouw met letters en vanaf groep 5 worden er ook onderdelen beoordeeld met cijfers.

U kunt in het rapport de afkorting Cito tegenkomen. Cito staat voor Centraal Instituut Toets Ontwikkeling. Achter het rapport is een uitdraai van de Cito toetsen bijgevoegd.

De scores van de gemaakte Cito toetsen worden aangegeven met I+ t/m V-, dit zijn vaardigheidsniveaus waarbij I+ de hoogste score is en V- de laagste. Doordat wij van groep 3 tot en met groep 8 deze toetsen afnemen ontstaat er een grafiek waarin goed kan worden afgelezen hoe de leervorderingen van uw kind zich hebben ontwikkeld. Hieraan kunt u zien hoe het niveau is ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Oudergesprekken

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal er een verandering zijn in de structuur van de oudergesprekken. Het schooljaar wordt gestart met het omgekeerde oudergesprek. In de tweede en derde week na de zomervakantie worden ouders in de middag uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft als doel dat ouders informeren over zijn of haar kind.. Daarnaast maakt de leerkracht kennis met de ouders en kunnen er eventueel al bepaalde zaken gedeeld worden.

In november vinden de voortgangsgesprekken plaats met alle ouders waarin de leerkracht een toelichting geeft en u uw vragen kunt stellen. Het gesprek zal gaan over de leerhouding van het kind, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de eerste resultaten van de Methode gebonden toetsen. Deze gesprekken vinden in de middag en in de avond plaats.

Bij het eerste rapport in februari volgt de tweede ronde van de voortgangsgesprekken met ouders. Tijdens dit gesprek wordt er naast het rapport, ook de resultaten van Cito met u besproken. Deze gesprekken vinden in de middag en in de avond plaats.

Bij het tweede rapport (juni/juli) worden er alleen nog gesprekken georganiseerd op verzoek van de leerkracht en/of ouder. Deze gesprekken vinden in de middag plaats.