De Sleutelbloem, “waar ontwikkeling spreekt!”

De Sleutelbloem is een open katholieke school voor kinderen, ouders en leerkrachten waar het onderwijs tegemoet komt aan de ontwikkeling van elk kind. De school ziet het als haar belangrijkste taak om de kinderen vanuit een talige omgeving een stevige basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij.

Missie

De Sleutelbloem is een katholieke school en wil vanuit deze identiteit de leerlingen kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen. Onze leerlingen leren en leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Respect voor elkaar, de vorming van de eigen identiteit en de grote mate van zelfstandigheid in de Nederlandse samenleving vinden wij belangrijk.

Visie

Op De Sleutelbloem leren de kinderen optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Een veilige leeromgeving laat de onderwijsprestaties van leerlingen stijgen. Positieve ervaringen en succesbeleving samen met de veilige leeromgeving, vormen de basis van het pedagogisch handelen op onze school.

Klassenmanagement is een middel om een veilige omgeving te scheppen, waarin de leerlingen actief en betrokken, kunnen leren en ontwikkelen. Goed klassenmanagement zorgt voor succesvol en opbrengstgericht onderwijs. De leerkrachten van De Sleutelbloem kunnen door goed klassenmanagement aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces.

Leerlingen van De Sleutelbloem gaan met plezier naar school. Het team van De Sleutelbloem werkt vanuit grote betrokkenheid bij het kind en zorgt voor een leerrijke omgeving. De leerlingen van De Sleutelbloem zijn gemotiveerd om te leren en krijgen de ruimte om hun talenten en de eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Het onderwijs willen we beter aan laten sluiten bij de beleveniswereld van het kind door in thematisch te gaan werken en gebruik te maken van het 21ste -eeuwse vaardigheden.

Wederzijdse betrokkenheid van ouders en de school is essentieel. Samen met de ouders wil de school optimale omstandigheden creëren, voor de ontwikkeling en het leren van het kind, thuis en op school. Relatie en communicatie worden belangrijk gevonden om de samenwerking tussen ouders en school te laten slagen.

Daarnaast achten wij het belangrijk voor het kind, dat het contact en de relatie met externe partijen in de buurt en omgeving van de school, goed wordt onderhouden.

Werken met onderwijsteams

De Sleutelbloem werkt met onderwijsteams. Onderwijsteam 1/2, 3/4. 5/6 en 7/8. De leerlingen zijn bij de start van het schooljaar ingedeeld in een basisgroep. Elke basisgroep heeft zijn eigen leerkracht(en). De dag start en eindigt met de eigen leerkracht. Een moment van aandacht, welkom geheten worden, reflecteren en het evalueren van de dag. De mentor is de eerste aanspreekpunt voor ouders en kind.

De leerlingen werken in een onderwijsteam waar leerlingen onderwijs krijgen aangeboden dat past bij het niveau en/of interesse van het kind. Er worden vakgerichte instructies aangeboden op meerdere niveaus. De verwerking vindt plaats op de plekken waar zelfstandig gewerkt kan worden. De inrichting van de werkruimte is leerrijk, opgeruimd en gestructureerd. Het is voor de leerlingen duidelijk waar de ruimte voor wordt gebruikt en wat er van de leerlingen verwacht wordt.

De leerkrachten, onderwijsassistenten en studenten vormen samen het onderwijsteam. Zij geven samen het onderwijs. De voorbereiding, het ontwerpen, het uitvoeren en het evalueren gebeurd met elkaar samen. Het onderwijsteam monitort de resultaten en de opbrengsten. Zij passen zo nodig het onderwijs aan.

Het onderwijsteam komt wekelijks bij elkaar voor het overleg. De regiehouder zorgt voor het agenderen van de bespreekpunten, leidt het overleg en zorgt dat alle betrokkenen uit het onderwijsteam worden geïnformeerd.

Het onderwijs in de ochtend is gericht op rekenen (Wereld in Getallen), taal (Taal op maat), spelling (Spelling op maat) en leesonderwijs. In de middag wordt er vakdoorbrekend thematisch onderwijs aangeboden. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, verkeer, techniek en cultuuronderwijs worden geïntegreerd aangeboden middels een actueel thema dat de betrokkenheid, nieuwsgierigheid en de intrinsieke motivatie stimuleert. De lesmethode Blink wordt gebruikt om vakdoorbrekend en leerjaardoorbrekend te werken aan een doorgaande leerlijn. Blink is een digitale lesmethode die pas bij de beleveniswereld van het kind en ze helpt met het ontdekken van de wereld. Er is veel ruimte om de leerlingen onderzoekend en ontdekkend te laten leren.

De Kanjertraining gaat over het versterken van onderling vertrouwen in de groepen. De Sleutelbloem vindt vertrouwen de basis voor rust in de klas, een prettige sfeer in de groep en sociale veiligheid. De leerkrachten krijgen in september 2018 een studiedag aangeboden waarbij de Kanjertraining centraal staat. Het Kanjerinstituut zal aanwezig zijn op deze dag om de leerkrachten bij te laten scholen. Binnen de onderwijsteams gaat er ook gewerkt worden met de Kanjertraining.

Thematisch onderwijs

Door thematisch te werken wordt er een relatie gelegd met een onderwerp uit de maatschappij. We werken thematisch om betekenisvol onderwijs aan te bieden en het onderzoekend leren te stimuleren. Alle lessen wereldoriëntatie, techniekonderwijs en cultuureducatie worden verwerkt in een thema. De leerkrachten werken vakoverstijgend, hierdoor is er een betere samenhang tussen de vakgebieden.

Wij werken met Blink Wereld. Dit is een methode die vakoverstijgend en groepsdoorbrekend natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde aanbiedt met behulp van thema’s. De verwerking wordt in themaschriftjes gedaan door de leerlingen in het onderwijsteam 3/4 en in het onderwijsteam 5/6 en 7/8 wordt de verwerking digitaal gedaan. Het is een digitale interactieve lesmethode met thema’s die goed aansluiten bij de interesses van de leerlingen.

 

schoolplein
schoolplein