Voor het eerst naar school

Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat leest u hieronder wat u kunt verwachten.

Aanmelden en inschrijven

Iedere ouder die het beleid en de uitgangspunten van De Sleutelbloem onderschrijft, is welkom zijn/haar kind aan te melden. Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 2,5 jaar en kunnen op 4-jarige leeftijd bij ons starten. Kinderen zijn leerplichtig zodra zij 5 jaar zijn en moeten vanaf die leeftijd ingeschreven staan op een school.

Wij gaan ervan uit dat ouders bij het aanmelden van hun kind alle relevante informatie over het kind (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling) beschikbaar stellen aan de directie. De directie zal hiermee een inschatting maken over de mogelijkheden van de school om het kind de school succesvol te laten doorlopen. In principe worden alle leerlingen door ons geaccepteerd en ingeschreven om het onderwijs te volgen.

Er zijn enkele situaties waardoor de school een leerling kan weigeren:

* pedagogisch-didactische of organisatorische redenen, zoals de groepsgrootte of specifieke onderwijsbehoeften van de overige leerlingen in de betreffende groep, kunnen de directie doen besluiten geen nieuwe kinderen meer toe te laten in deze groep;

* leerlingen die de school eenmaal verlaten hebben, worden niet meer aangenomen, tenzij de kinderen de school verlaten hebben als gevolg van een verhuizing of plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.

Wanneer de directie besluit om een leerling niet in te schrijven, dan worden de ouders/verzorgers schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de reden.

Wenperiode

Na inschrijving en ongeveer 8 weken voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u het welkomstpakket. Hierin vindt u het entreeformulier en het toestemmingsformulier, de schoolgids, de brochure ‘Leerplicht en rechten op onderwijs’ van de gemeente Beverwijk en een folder over de voor- en naschoolse opvang. Het entreeformulier is een uitgebreide vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind tot dan toe. We ontvangen dit formulier tijdig terug voordat uw kind naar school gaat.

U wordt door de leerkracht telefonisch uitgenodigd om afspraken te maken voor de wenmomenten. In totaal mag uw kind voor de vierde verjaardag vijf keer een dagdeel komen wennen. Het wennen is voor jonge kinderen heel belangrijk.

De eerste schooldag is de dag na de vierde verjaardag van uw kind, tenzij anders met u is afgesproken. Enkele weken na de eerste schooldag nodigt de leerkracht u uit voor een eerste gesprek aan de hand van het entreeformulier en om de eerste periode te bespreken.

Toelatingsbeleid

Over kinderen die op een andere school staan ingeschreven, wordt eerst overleg gevoerd met de school van herkomst. Dit kan nadat de school hiervoor het akkoord van ouders heeft gekregen.

Wanneer uw kind van een andere school naar De Sleutelbloem komt, ontvangen wij altijd een onderwijskundig rapport van de vorige school. Dit is een beschrijving van het kind door de leerkracht van de school van herkomst. Het bevat ook een overzicht vanuit het leerlingvolgsysteem van die school, waaruit wij kunnen opmaken op welk niveau uw kind functioneert. Met het onderwijskundig rapport en een gesprek met u naar aanleiding van het entreeformulier, eventueel aangevuld met eigen toetsen, bepalen we definitief het niveau van het kind en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in.

Bij verhuizing stellen wij zelf voor de nieuwe school van het kind ook een onderwijskundig rapport op.

computer
klas